Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

pannadziewanna
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
pannadziewanna
4710 fb72 390
Reposted frommakle makle vianotyourstrawberry notyourstrawberry
pannadziewanna
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaprecelka precelka
pannadziewanna
9425 ce1c 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaprecelka precelka
pannadziewanna
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska

November 16 2019

pannadziewanna
5201 8494 390
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry

November 13 2019

pannadziewanna
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
Reposted fromendorfines endorfines viaSkydelan Skydelan
pannadziewanna
5507 bfe5 390
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
pannadziewanna
pannadziewanna
9210 1be6 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
pannadziewanna
3179 64e1 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
pannadziewanna
5995 b9ad 390
Reposted fromblur0 blur0 viaponurykosiarz ponurykosiarz
pannadziewanna
4778 4f2d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
pannadziewanna
2864 eccc 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
pannadziewanna
6710 7b32 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
pannadziewanna
6234 3075 390
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
pannadziewanna
5410 cb46 390
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
pannadziewanna
1136 ad9b
Reposted fromtichga tichga viablackheartgirl blackheartgirl
pannadziewanna
2738 1f2c 390
Reposted fromlaters laters viaponurykosiarz ponurykosiarz
pannadziewanna
Wystarczy, że się człowiek na moment odsłoni, pokaże choć odrobinę ludzkich uczuć, a już dostaje tą swoją wrażliwością po ryju, aż mu gwiazdki migoczą pod kopułą.
— Jens Henrik Jensen - "Mroczni ludzie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl