Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

pannadziewanna
welcome to my darkside
we're gonna have a good time
— Bishop Briggs - Dark Side

January 16 2020

pannadziewanna
4690 5f85 390
let it all go
pannadziewanna

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapchamtensyf pchamtensyf
pannadziewanna
6744 f15e 390
Reposted fromdarshan darshan viapchamtensyf pchamtensyf
pannadziewanna
kiedy spotkasz kogoś z kim Twój czas płynie szybko. nie jesteś w stanie oderwać się od rozmowy. nie wstydź się o tym mówić. o uczuciach, o wszystkim, co czujesz. nawet, jeśli znacie się krótko.  uczucia zawsze są prawdziwe. szczere. nie wymagają wyjaśnień. domagają się jednak, żeby były okazywane i czasem wysłowione. człowiek potrzebuje pewności. potrzebuje wiedzieć. hej, Ty, Ciebie wybrałem. zostań ze mną.
mów. okazuj. póki masz komu.
dbajcie o siebie.
pannadziewanna
4428 4e28 390
pannadziewanna
8287 9c48 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelinela elinela
pannadziewanna
8259 cd24 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelinela elinela
pannadziewanna
4277 2198 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaelinela elinela
pannadziewanna
7431 08b0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
pannadziewanna
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie vialekkaprzesada lekkaprzesada
pannadziewanna

January 13 2020

pannadziewanna
9937 2b72 390
pannadziewanna
2880 b8e5 390
what the... 
Reposted fromripencjo ripencjo viazciach zciach
pannadziewanna
pannadziewanna
9701 33b4 390
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaHypothermia Hypothermia
pannadziewanna
0929 1763 390
Reposted fromnutt nutt viaHypothermia Hypothermia
pannadziewanna
8884 9151 390
Reposted fromgket gket viapanpancerny panpancerny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl