Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

pannadziewanna
0965 41ec 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
pannadziewanna
0751 243c
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
pannadziewanna
3570 2b5f 390
Reposted bygrovlydonaudampfschifffahrtsgesellschaftsusannenueckelbollabolla
pannadziewanna
6876 cddd 390
Reposted fromsoftboi softboi
pannadziewanna
7590 05b4 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
pannadziewanna
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadotkliwie dotkliwie
pannadziewanna
8876 ee4a 390
Reposted frompiehus piehus viadotkliwie dotkliwie
pannadziewanna
8488 9ee1 390
communion
Reposted frompiefke piefke viaponurykosiarz ponurykosiarz
pannadziewanna
4376 b5a3 390
Reposted fromGreyscale Greyscale viapchamtensyf pchamtensyf
pannadziewanna
pannadziewanna
pannadziewanna
3476 8e5e 390
Reposted bymantonisgrovlyunfoldmeiamsmall

January 27 2020

pannadziewanna
0104 3355 390
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues
pannadziewanna
1542 b2f7 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viapchamtensyf pchamtensyf
pannadziewanna
4049 08a6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapchamtensyf pchamtensyf
pannadziewanna
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapchamtensyf pchamtensyf
pannadziewanna
2781 8521 390
Reposted fromalcohol alcohol viapchamtensyf pchamtensyf
pannadziewanna
6570 6667 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapchamtensyf pchamtensyf
pannadziewanna
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna.
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
pannadziewanna
Reposted fromshakeme shakeme viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl